Inhoudsopgaven:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Betaling

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 6 – Aanbiedingen, offertes en prijs

Artikel 7 – Onderzoek & Reclames

Artikel 8 – Wijziging van overeenkomst

Artikel 9 – Monsters en modellen

Artikel 10 – Levering

Artikel 11 – Oplevering en risico-overgang

Artikel 12 – Overdracht van rechten

Artikel 13 – Overmacht

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Artikel 16 – Klachtplicht

Artikel 17 – Garanties

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 

 

Artikel 1 – Definities

 1. Bedrijf; Eco Exclusive; Gevestigd te Tilburg, KvK nummer: 83392203, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘verkoper’.
 2. Wederpartij: De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘koper’.
 3. Partijen tijdens een overeenkomst zijn zowel de koper als verkoper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld, de koopovereenkomst tussen de koper en verkoper.
 5. Winkel: Hieronder wordt ook verstaan; de online omgeving van het bedrijf, ook genoemd als de webshop.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Bedrijfsnaam: Eco Exclusive

Adres: Veenendaalstraat 140

Tel: +31 6 23 68 24 59

E-mail: exclusivebamboo.info@gmail.com

KvK nummer: 83392203

Btw-identificatienummer: NL003812517B01

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle levering van goederen en/of diensten, offertes, overeenkomsten en aanbiedingen door of namens de verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk is overeengekomen door beide partijen.

 

Artikel 4 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel gedaan. Bij reserveringen of producten die gemaakt worden op verzoek (private label), wordt er soms verwacht dat er een aanbetaling wordt gedaan. In dat geval krijgt de wederpartij een bewijs van de reservering en/of vooruitbetaling. De verkoper biedt ook, Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven de mogelijkheid om op rekening in te kopen. In dat geval stuurt de verkoper digitaal een factuur, welke betaling daarna binnen 30 dagen na handtekening moet worden voldaan.
 2. Als de koper niet op tijd betaalt, dan is hij in gebreke. Als de koper in gebreke blijft, dan is de verkoper genoodzaakt en gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering ingaan. De kosten met betrekking tot die invordering zijn voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op koper, onmiddellijk opeisbaar.
 5. Als de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper weigert, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

 

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Dit termijn start vanaf het moment dat de koper de (gehele) bestelling in ontvangst heeft genomen.
 2. Wanneer de producten volgens de specificatie van de koper op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn, is het herroepingsrecht hierbij niet van toepassing. Ook omdat het veelal hygiëneproducten betreft is het herroepingsrecht op geopende en/of beschadigde verpakkingen niet van toepassing.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. Verkoper is verplicht dit, terstond na de vraag van de koper, aan de koper beschikbaar te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd die van toepassing is dankzij het herroepingsrecht zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de bijbehorende verpakking. De koper zal dan het product ook alleen in die mate gebruiken of uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

 

 

Artikel 6 – Offertes, aanbiedingen en de prijs

 1. Levertijden en offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding wordt genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij partijen dit schriftelijk én uitdrukkelijk is overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

 

Artikel 7 – Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, maar in ieder geval binnen een zo kort mogelijk termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen dat de partijen zijn overeengekomen, althans de kwaliteit dat kwaliteiten en kwantiteiten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk worden bij de verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of de afwerking kunnen niet aan de verkoper worden toegewezen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

 

Artikel 8 – Wijziging van overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of wordt aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper dient de koper hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper de koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden aangerekend.

 

 

Artikel 9 – Monsters en modellen

 1. Als er aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

 

 

Artikel 10 – Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn.
 2. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de koper te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd om eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien de verkoper gegevens van de koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door de verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van dit termijn moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. De verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

 

 

Artikel 11 – Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

 

 

Artikel 12 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 13 – Overmacht

 1. Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.
 2. Over overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de verkoper in tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheden dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens de verkoper voldoen, tenzij zulks aan de verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg van waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens de koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij de verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
 3. De verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op een andere wijze te bezwaren.
 4. De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkopen het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform de afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk door de verkoper opeisbaar.

 

 

Artikel 16 – Klachtplicht

 1. De koper is verplicht klachten over de verrichte levering direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is om hier adequaat op te kunnen reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

 

Artikel 17 – Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. De verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalendermaanden na ontvangst van het verkochte door de koper.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen de verkoper en de koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van de verkoper komen en dat de verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij de koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.

 

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst de verkoper en de koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht

 

 

Artikel 19 – Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant

 

Laats bijgewerkt op: 08/09/2021

”If you want to make big things happen, start with small steps.”